Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Πρόγραμμα για την Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Περιοχή Καντήλι της Εύβοιας
  Περίληψη της έκθεσης στα Ελληνικά
  Πλήρης τελική έκθεση στα Ελληνικά
Commission of the European Communities
Programme for the Creation of a Nature Park in the Area of Mount Kandili in Euboea
  Full report in English

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πρόγραμμα για την Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Περιοχή Καντήλι της Εύβοιας

Εταιρεία Οικολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Ο.Α.)
Agenzia per la Ricerca, la Documentazione e l' Educazione Ambientale (A.R.D.E.A.)
Αρ. Συμβολαίου 6613 (87/02)
Συνοπτική παρουσίαση της τελικής έκθεσης, 1990
Κατέβασμα της συνοπτικής παρουσίασης
(αρχείο PDF)
Καντήλι, Συνοπτική Παρουσίαση (1990) - 3.18 MB

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πρόγραμμα για την Δημιουργία Φυσικού Πάρκου στην Περιοχή Καντήλι της Εύβοιας

Εταιρεία Οικολογίας και Ανάπτυξης (Ε.Ο.Α.)
Agenzia per la Ricerca, la Documentazione e l' Educazione Ambientale (A.R.D.E.A.)
Αρ. Συμβολαίου 6613 (87/02)
Τελική Έκθεση, 1990
Κατέβασμα της έκθεσης
(13 αρχεία PDF)
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 1 - 4.19 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 2 - 6.57 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 3 - 6.00 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 4 - 5.82 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 5 - 5.83 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 6 - 4.98 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 7 - 4.10 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 8 - 5.01 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 9 - 5.42 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 10 - 5.43 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 11 - 6.33 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 12 - 7.16 MB
Καντήλι, Τελική Έκθεση (1990), Μέρος 13 - 3.51 MB

Commission of the European Communities

Programme for the Creation of a Nature Park in the Area of Mount Kandili in Euboea

Society for Ecology and Development (S.E.D.), Athens
Agenzia per la Ricerca, la Documentazione e l' Educazione Ambientale (A.R.D.E.A.)
Contract No. 6613 (87/02)
Final Report, 1990
Download the report
(9 PDF files)
Kandili Report (1990), Part 1 - 6.55 MB
Kandili Report (1990), Part 2 - 7.16 MB
Kandili Report (1990), Part 3 - 7.27 MB
Kandili Report (1990), Part 4 - 6.41 MB
Kandili Report (1990), Part 5 - 5.13 MB
Kandili Report (1990), Part 6 - 6.54 MB
Kandili Report (1990), Part 7 - 6.31 MB
Kandili Report (1990), Part 8 - 7.87 MB
Kandili Report (1990), Part 9 - 4.96 MB
  Copyright © 2009-2017 Irene Noel-Baker.